Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBWINKEL Stricta

1. ALGEMEEN

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de webshop van de bvba Stricta, met ondernemingsnummer BE 0668.357.813, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Hoge Weg (STG) 18 (hierna de ‘verkoper’ genoemd). Ze zijn van toepassing telkens wanneer een via de webshop van Stricta een bestelling wordt geplaatst. 

Eenieder die een bestelling plaatst (hierna genoemd ‘de klant’) bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn. Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens door de verkoopsvoorwaarden is gebonden en het bestelformulier ofwel zelf moet invullen, ofwel de handelingsonbekwame hiertoe de uitdrukkelijke toestemming moet verlenen.

Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend artikel 10 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in en geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die op de website worden gepubliceerd. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden.

De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

Tenzij andersluidende vermelding in de productbeschrijving op de website, zijn het aanbod en de prijslijsten geldig zolang ze vermeld staan in onze online catalogus. De verkoper behoudt zich het recht voor op elk ogenblik de eigenschappen van haar aanbod en prijslijsten te wijzigen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren wanneer zou blijken dat de prijsaanduiding en/of de specificaties van een product op de website ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief zouden zijn.

2. AANBOD EN BESTELLING

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het

Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014).

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via e-mail aan info@ffclean.be of op het telefoonnummer +32 (0)52 55 84 70. Alle vragen worden zo snel als mogelijk beantwoord.

3. BETALING

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21% BTW.  De BTW wordt weergegeven tijdens het afrekeningsproces.

Voor levering in België zijn de prijzen exclusief leveringskosten (via B-Post volgens de gebruikelijke tarieven te raadplegen via www.bpost.be) onverminderd eventuele heffingen of belastingen. De kosten voor verzending worden opgegeven bij bestelling vooraleer de bestelling definitief wordt geplaatst.

De klant kan er ook voor opteren de bestelling af te halen in welk geval de geplaatste bestelling kan worden gereserveerd gedurende maximaal 14 dagen.

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Overschrijving en Paypal.

4. BEVESTIGING BESTELLING

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via email.

5. LEVERING

De levering van het bestelde artikel gebeurt op het door de klant opgegeven adres via de diensten van B-Post ( www.bpost.be ), hetzij, voor wat betreft grotere bestellingen, eventueel een andere koerierdienst.  Wanneer een artikel in stock is, wordt het aangeboden op het aangeduide leveringsadres binnen de 5 werkdagen. De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Als er niet tijdig kan geleverd worden, zal de klant worden verwittigd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Indien dit niet gebeurt, kan de klant kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval zal de klant terugbetaald worden binnen de 14 dagen na de ontbinding.

6. HERROEPINGSRECHT

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in zijn bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de consument ons via een ondubbelzinnige verklaring (vb. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Hij kan hiervoor gebruikmaken van het door ons voorziene retourformulier voor herroeping, die dient ingevuld en opgestuurd te worden naar de bvba Stricta, te 9200 Dendermonde, Hoge Weg (STG) 18. Een ontvangstbevestiging van deze herroeping zal per e-mail verstuurd worden naar de consument.

 Als de overeenkomst herroepen wordt, ontvangt de consument alle betalingen die hij tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door de verkoper geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de consument de overeenkomst te herroepen, van de verkoper terug. De verkoper betaalt de consument terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de consument de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de consument uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zal aan de consument voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. De verkoper mag wachten met terugbetaling tot hij de goederen heeft terug gekregen, of de consument heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De consument dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan de verkoper heeft meegedeeld, aan de verkoper terug te zenden. De consument is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor de rekening van de consument. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” zullen door de verkoper worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van terugzending door de post of door de vervoerder te laten valideren. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het ontzegelen, openen of beschadigen van de originele verpakking van de goederen. Alsdan zal de consument enkel recht hebben op een restwaarde. Bij vaststelling dat de goederen werden ontzegeld, gebruikt of bij ernstige schade aan en / of misbruik van de goederen komt het herroepingsrecht te vervallen.

7. GARANTIE

De klant is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren.

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel of elke beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van het artikel moet binnen de 48 uur schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres: bvba Stricta, met zetel te 9200 Dendermonde, Hoge Weg (STG) 18 of via een mail naar info@ffclean.be .

Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper staat in voor de fabrieksgarantie van de geleverde producten en dit voor de termijn zoals door de fabrikant aangegeven. Dit onverminderd de eventuele productaansprakelijkheid die de klant desgevallend rechtsreeks tegenover de producent of fabrikant kan inroepen. De verkoper is evenwel niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van het artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen.

Iedere vorm van indirecte schade die het gevolg zou zijn enig gebrek aan het product valt niet onder de aansprakelijkheid van de verkoper, onverminderd de mogelijkheid van de klant om zich desgevallend rechtstreeks tegen de fabrikant te richten.

De verkoper is niet aansprakelijk voor situaties van overmacht. Overmacht in de zin van deze overeenkomst moet worden begrepen als elke tekortkoming dewelke buiten de wil van de verkoper is geschied, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet of de gebruiken onder haar verantwoordelijkheid valt.

De klant verbindt zich ertoe de gekochte producten te gebruiken en te bewaren conform gebruiksvoorwaarden vermeld op de technische fiche en de productspecificaties vermeld op de verpakking. Voor zover als nodig wordt de klant er op gewezen er te allen tijde voor te zorgen dat de producten buiten het bereik van kinderen worden bewaard!

Indien de klant vragen heeft, wordt hem aangeraden informatie in te winnen via info@ffclean.be of op het telefoonnummer *******

Elke klacht met betrekking tot de eventuele niet-conformiteit van de geleverde producten die niet dadelijk bij levering kan worden vastgesteld, dient op straffe van verval te worden gemeld binnen de 14 dagen na de vaststelling van dat gebrek. Elke vordering uit hoofde van enige problematiek in verband met verborgen gebreken moet eveneens op straffe van verval worden ingesteld binnen de 6 maanden na vaststelling van het gebrek.

8. HANDTEKENING EN BEWIJS

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBRUIK WEBSITE

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hetzelfde geldt voor wat betreft de effectiviteit van de geleverde producten voor het gebruik waartoe de klant ze bestemt.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de sitegeheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, update of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. BESCHERMING VAN DE PRIVACY

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de verkoper.

11. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen – afdeling Dendermonde bevoegd.

OVER FF CLEAN

FF CLEAN is een site van Stricta, gespecialiseerd in aanbrengen, renoveren en onderhouden van allerlei gietvloeren

+32 (0)52 55 84 70 info@ffclean.be

Meer info & openingsuren...

LOCATIE

VEILIG BETALEN

LOCATIE

HOME PAGE

FEATURES

PORTFOLIO

JOOMLA PAGE

BLOG POST

SHOP PAGE

PAGES

CONTACT US

In this module position (modal) we demostration a icon list menu example. we notify you for that reason
you can set any content to use our shortcode.